Domov se zvláštním režimemDomov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického nemocnění nebo stařecké a jiné demence (vyjma Alzheimerovy choroby) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc dalšího člověka.

Poskytované služby a chod zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám jednotlivých lidí. Zjišťujeme potřeby každého člověka a pomáháme mu tyto potřeby naplnit. Bereme v potaz aktuální fyzický a duševní stav každého člověka a podle toho plánujeme a realizujeme poskytování podpory.
Mapujeme míru potřebné podpory, kterou jednotliví lidé potřebují, a pak podle zmapované podpory pro každého člověka individuálně postupujeme.
Snažíme se, aby lidé mohli dělat věci, které jsou pro ně důležité a byli při tom zároveň v bezpečí. S naší podporou se učí novým věcem, které mnozí z nich dříve nedělali. Například se učí nakupovat, vařit, starat se o úklid prostoru, kde žijí a jiné činnosti, ve kterých mají potenciál se rozvíjet. Zapojujeme také lidi do rozhodování o svém životě v míře, která odpovídá jejich schopnostem, což mnoho z nich dříve nemělo možnost dělat. Vytváříme společně s každým člověkem jeho individuální plán, který je prostředkem k vyšší kvalitě života daného člověka.

V domově se zvláštním režimem pracuje v přímé péči kvalifikovaný personál složený z pracovnic v přímé péči, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, sociální pracovnice a psychoterapeutky. Pracujeme týmově a do plánování procesu podpory se snažíme v maximální míře zapojovat i další lidi, například rodinu či opatrovníky lidí, kteří využívají naši sociální službu.

Lidé mohou v domově se zvláštním režimem využívat mnoha aktivit, například kognitivní rehabilitaci, trénink paměti, tematická odpoledne, divadelní kroužek, péče o drobná zvířata, pěstování zeleniny, nácvik jemné motoriky. Tyto aktivity se mění v čase podle potřeb a zájmů lidí, kteří naši sociální službu využívají. Pomáháme lidem také v tom, aby se mohli realizovat v aktivitách mimo domov se zvláštním režimem a začlenili se tak do společnosti.

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 03.05.2021 je organizace Domov Svojšice zařazena do projektu transformace pobytových služeb. Na základě toho v DZR systematicky připravujeme lidi na odchod z ústavní péče do služeb komunitního charakteru. Zjišťujeme, kde by lidé chtěli žít a jak, připravujeme je na odchod nejčastěji do chráněného bydlení, aby tento přechod co nejlépe zvládli. Činíme tak například pravidelnými nácviky různých činností, psychickou podporou a zapojováním těchto lidí do rozhodování v procesu transformace pobytové služby. Následně jim také pomáháme v přechodu do nových služeb komunitního typu.

Sociální služba DZR je rozdělena na dvě domácnosti:

  • Domácnost č. 1 je určena pro lidi s vyšší mírou podpory a využívají ji zejména starší lidé.
  • Domácnost č. 2 je určena pro lidi s nižší mírou podpory a využívají ji zejména mladší lidé.


Sociální služba DZR je lidem poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po celý rok.