Domov se zvláštním režimem

 

V domově se zvláštním režimem

Zvláštní režim:
Chod zařízení je upraven tak, aby odpovídal zvýšeným nárokům cílové skupiny klientů. S přihlédnutím k jejich momentálnímu fyzickému a psychickému stavu, je řešeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude daná činnost vykonávaná. Zvláštní režim spočívá právě v tom, že daní jedinci potřebují tento individuální režim, který se snaží kompenzovat klientovu indispozici za cílem dosažení         a naplňování klientových potřeb a přání. S ohledem na specifičnost cílové skupiny této služby jsou zajištěna bezpečnostní opatření s cílem eliminovat možná rizika.

Charakteristika cílové skupiny:
V domově se zvláštním režimem je pobytová služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou demencí, kromě Alzheimerovy choroby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.   Poskytované služby a celý režim zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby se poskytují dle individuálních potřeb a dle aktuálního zdravotního stavu jedince.


Co obsahuje služba:
Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • Poskytnutí ubytování.
  • Poskytnutí stravy.
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Aktivizační činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.