Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Cílová skupina chráněného bydlení ve Svojšicích jsou lidé s mentálním a duševním onemocněním.


Měníme chráněné bydlení směrem ke komunitnímu charakteru

Přesto, že se chráněné bydlení nachází v areálu domova se zvláštním režimem, probíhají vnitřní úpravy, aby se dostálo charakteru komunitní služby, a zároveň probíhá změna v poskytování služby a podpoře konkrétních lidí.

V poskytování služby klademe důraz na to, že každý člověk je individuální a má různé potřeby. Ty se snažíme v co největší míře naplnit a posunout lidi žijící v chráněném bydlení k co největší samostatnosti, a zároveň je co nejvíce zapojit do běžné společnosti.

Nyní prochází chráněné bydlení rekonstrukcí a nově vznikne na každém patře kuchyň, obývací pokoje a budeme moci více využívat možnosti zahrady.  Díky rekonstrukci se zvýší kapacita o 2 osoby.

Cílová skupina
Chráněné bydlení Svojšice poskytuje služby osobám s chronickým duševním onemocněním nebo s kombinovaným postižením a lidem, kteří mají z důvodů dlouhodobé hospitalizace v psychiatrické léčebně nebo z důvodu dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení sníženou soběstačnost. Poskytuje službu lidem, kteří nemají sníženou schopnost pohybu.

Místo poskytování
Službu poskytujeme v domě ve Svojšicích, kde funguje 5 domácností. Ale i ve dvou domech v Českém Brodě a v 11 bytech v Praze.