Poslání domova

Posláním našeho zařízení

je zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jsme nápomocni klientům tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti a mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě. Naším cílem je, aby klienti zůstali součástí přirozeného místního společenství, seberealizovali se a žili způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

Sociální služby jsou určeny dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.

 

Na základě rozhodnutí o registraci poskytujeme pobytové služby osobám:

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo kombinovaného onemocnění případně mentálního onemocnění a osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění
 

Věková struktura:

  • mladí dospělí (19-26 let)
  • dospělí (27-64 let)
  • mladí senioři (64-80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

PRINCIPY

  • VÝBĚR: klienti sami nakládají s volným časem, zapojují se do nabízených aktivit (keramická dílna, komunita, volnočasové aktivity, atd.), zařízení pokoje (po dohodě se zařízením).
  • DOBROVOLNOST A NEZÁVISLOST: klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nabízené služby využívají klienti dle svých potřeb. Pracovníci domova respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.
  • ROVNOST: službu poskytujeme cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etické menšině nebo jiného postavení.
  • RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH HODNOT: zachováváme a podporujeme důstojnost každého klienta, jeho individualitu, potřeby a dosavadní hodnoty. Všichni pracovníci se řídí etickým kodexem pracovníků Domova. 


VIZE ORGANIZACE

Vizí organizace je budovat na profesionální úrovni příjemné místo pro život našich klientů. Respektovat životní příběh jedince a podporovat ho v udržení sociálních vazeb, udržování dovedností, samostatnosti a soběstačnosti. Dále poskytnout kvalitní propojení sociálních a zdravotních služeb.